Disclaimer Actiondeal.nl

Disclaimer voor actiondeal.nl

Actiondeal , hierna te noemen Actiondeal, verleent u hierbij toegang tot actiondeal.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Actiondeal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Actiondeal spant zich in om de inhoud van actiondeal.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op actiondeal.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op actiondeal.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met actiondeal.
Voor op actiondeal.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan actiondeal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij actiondeal of bij derde, welke met toestemming dit beschikbaar hebben gesteld aan actiondeal.nl

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van actiondeal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Indien er op bepaalde pagina’s buttons zijn geplaatst voor het delen van de opagina (zoals bijv. facebook, twitter etc.) dan mag dit gezien worden als toestemming van actiondeal.nl

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 
Ga naar homepage